Bosh sahifa Mualliflardan Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи қандай тартибда ҳисобланади?

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи қандай тартибда ҳисобланади?

0

Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетини шакллантиришда хўжалик юритувчи субъектлар фойдасидан олинадиган солиқларни ўрни жуда катта хисобланади. Юртимизда тадбиркорлар учун яратиб берилган зарур шар-шароитлар, қулай иқлим мухити, солиқлар ва мажбурий тўловлардан тадбиркорлар учун енгиллаштириб берилган имтиёзлар ва рағбатлантиришлар кўплаб тадбиркорлар ва инвестерларга визнес учун кенг йўл очиб бермоқда. Айниқса, эркин иқтисодий зоналари ва кичик саноат зоналарини ташкил этилиши чет эл сармоядор инвесторларнинг жалб қилинишига ҳамда янги-янги иш ўринларини яратилиши ва иновацияларни олиб келинишига сабаб бўлади. Бу эса юридик шахсларни кўпроқ фойда олишига ва ўз тадбиркорлик шаолиятини янада кенгайтиришга сабаб бўлади. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг ставкаси йилдан йилга камайиб бориши, янги ташкил этилган тадбиркорларга ўзини тиклаб олиши учун солиқдан таътиллар берилиши юқорида айтган гапларимизга ёрқин мисол бўла олади.

Солиқ кодексига кўра фойда солиғи тўловчилари умумбелгиланган тартибда солиқ тўловчи ва молия йилида солиққа тортиладиган фойдага эга бўлган юридик шахслар хисобланади. Солиқ даври давомида ялпи тушуми бир миллиард сўмдан ошган юридик шахслар – ялпи тушуми бир миллиардан ошган қисмига фойда солиғи тўловчиси бўлиб ҳисобланади. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг объекти солиқ кодексига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси резидентининг, шунингдек Ўзбекистон Республикасида фаолиятни доимий муассаса орқали амалга оширувчи Ўзбекистон Республикаси норезидентларининг фойдаси ҳисобланади.

Солиқ солинадиган база жами даромаддан Солиқ кодексининг 142-145-моддаларида назарда тутилган харажатларни чегириш орқали, солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган имтиёзлар ҳамда Солиқ кодексининг 159-моддасига мувофиқ камайтириладиган суммалар инобатга олинган ҳолда ҳисоблаб чиқарилган солиқ солинадиган фойдадан иборат бўлади. Шу тартибда ҳосил бўлган базадан Солиқ кодексининг 1591-моддасига кўра белгиланган фойда солиғи ставкалари, яъни 12 фоиз (тижорат банклари, цемент ва полиэтилен гранулалар ишлаб чиқарувчилар ва мобиль алоқа хизматлари кўрсатувчилар учун 20 фоиз) миқдорда солиққа тортилади. Демак бюджетга тўланиши лозим бўлган фойда солиғи суммаси қуйидаги тартибда аниқланади.

ФС= ССБ * СС

ФС — бюджетга тўланадиган солиқ суммаси;

ССБ – солиқ солинадиган база;

СС – солиқ ставкаси;

Бу ердан солиқ солинадиган база қуйидаги формула бўйича аниқланади.

ССБ= СТФ + ТПЗ + ТММ + ИҲФ + ЧХ – ДФ — И

СТФ – солиқ тўлангунга қадар фойда (зарар) (“Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот” — 2-сонли шаклнинг 240-сатри);

ТПЗ – товар (иш, хизмат)ларни таннархидан паст баҳоларда реализация қилишдан ва текин беришдан зарарлар;

ТММ – солиқ тўловчи томонидан бошқа шахслардан текин олинган мол-мулк, мулкий ҳуқуқлар, ишлар ва хизматлар;

ИҲФ – давлатнинг кўчмас мулкидан фойдаланганлик учун ижара ҳақининг энг кам ставкаларидан келиб чиқиб ҳисобланган ижара ҳақи миқдорининг шартномада белгиланган ижара ҳақи миқдоридан ошган суммаси;

ЧХ – чегирилмайдиган харажатлар (солиқ солинадиган базага киритиладиган харажатлар);

ДФ – олинган (олиниши лозим бўлган) дивидендлар

ва фоизлар;

И – имтиёзлар ва камайтириладиган суммалар.

Фойда солиғининг ҳисоб-китоби ортиб борувчи якун билан ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 25-кунидан кечиктирмай, йил якунлари бўйича эса, йиллик молиявий ҳисобот тақдим этиш муддатида тақдим этилади.

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини тўлаш қуйидагича амалга оширилади:

ҳисобот чорагида тахмин қилинаётган солиқ солинадиган фойдаси энг кам иш ҳақининг 200 бараваридан ошадиган солиқ тўловчилар ушбу фойда ва белгиланган ставкадан келиб чиққан ҳолда ҳисоблаб чиқарилган жорий тўловлар суммасининг 1/3 қисмини ҳар ойнинг 10-кунидан кечиктирмай тўлайди;

юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини тўлаш ҳисоб-китобларни топшириш муддатларидан кечиктирмай амалга оширилади.

Дивидендлар ва фоизлар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси норезидентларига тўланадиган даромадлар бўйича юридик шахслардан тўлов манбаида олинадиган фойда солиғи даромадларни тўлаш санасидан кечиктирмай бюджетга тўланади.

Агар статистик маълумотлар бўйича қарайдиган бўлсак, Навоий вилоятида фойда солиғи тўловчилари сони 2018 йилда 376 тани ташкил этиб, вилоят бўйича жами солиқ тўловчилар сонининг 3,1 фоизини ташкил қилган.

2019 йилда эса 1177 тани ташкил этиб, фойда солиғи тўловчилар сони 2018 йилдагига қараганда 3 мартага ошган ва жами солиқ тўловчилар сонининг 9,8 фоизини ташкил қилмоқда. 2019 йилда фойда солиғи тўлашдан тушадиган солиқ тушуми буджетни тўлдиришдаги улуши 2,7%ни ташкил этиши кутилмоқда. Ўз навбатида фойда солиғи мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда, ҳамда тадбиркорларни бизнес иқлимига таъсир қилмайдиган аниқ ҳисоб-китоб қилинадиган солиқлардан бири бўлиб қолмоқда.

Рустам АВЕЗОВ, Навоий вилоят Давлат солиқ бошқармаси Камерал назорат бўлими бошлиғи ўринбосари.